ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ КОМПЛЕКСУ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ СЕРВІСНИМИ ЦЕНТРАМИ 

«TADYKA. ГІТАРНА МАЙСТЕРНЯ»ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТАДИКА МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ, (далі «Виконавець») пропонує будь-яким фізичним особам (далі «Споживачам»/ «Споживач») отримати комплекс послуг спеціального технічного обслуговування (далі «Послуги»/ «Послуга») технічно складних побутових товарів (далі «Товарів»/«Товар») відповідно до положень цього Публічного договору приєднання (далі «Договір»).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Цей Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи договору послуг, доручення та зберігання. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Споживача до умов цього Договору, прийняття всіх його істотних умов (Акцепт) без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень статей 628 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України. Факт акцепту підтверджується передачею Споживачем Товару Виконавцю для отримання Послуг. Моментом укладення Договору (Акцепту) - є момент підписання Споживачем Квитанції про приймання Товару (далі «Квитанція»), Додаток № 1 до цього Договору. Безумовне та повне прийняття умов Договору Споживачем, полягає в здійсненні Споживачем дій, спрямованих на отримання комплексу послуг, а саме: діагностики; ремонту та зберігання Товару в приміщеннях сервісних центрів «TADYKA. Гітарна майстерня», після завершення робіт (надання послуг) у строки визначені цим Договором. Договір розміщено на сайті https://www.tadyka-guitars.com/ (надалі – Сайт), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожного Споживача, що звертається до Виконавця. Споживач не може запропонувати свої умови Договору, усі правовідносини між Споживачем та Виконавцем, в межах дії Договору регулюються цим Договором, що є публічним та розміщений на Сайті https://www.tadyka-guitars.com/ 

ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

«Акцепт» - надання Споживачем безумовної згоди на укладення цього Договору та повне прийняття його умов, без підписання письмового примірника Сторонами. 

«Виконавець» - ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ "ТАДИКА МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ"«Діагностика» - це комплексна перевірка, огляд Товару на предмет виявлення ушкоджень/дефектів/поломок, та визначення попередньої вартості ремонту та/або технічного обслуговування. 

«Квитанція про приймання Товару» - документ, що підтверджує факт приймання Виконавцем Товару Споживача. 

«Невитребуваний Товар» - Товар, не витребуваний (не отриманий) Споживачем впродовж 6 (шести) місяців, від дня завершення (виконання) робіт. 

«Пільговий (безкоштовний) період зберігання» - строк протягом якого Виконавець зберігає Товар Споживача, після виконання робіт (надання послуг) на безоплатній основі. 

«Публічний Договір приєднання» - правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Споживачем, щодо надання послуг на умовах, встановлених Виконавцем. 

«Ремонт» – це відновлення працездатності Товару, включаючи послуги з відновлення та заміни запасних частин (комплектуючих) в обладнанні, вузла або окремої складової частини вузла з наступним тестуванням, діагностикою та регулюванням тощо. 

«Сайт» - сайт Виконавцяhttps://www.tadyka-guitars.com/

«Споживач» - фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що здійснює замовлення Послуг діагностики, ремонтута зберігання Товару, після виконання робіт. 

«Територія дії Договору» будь-який населений пункт України, в якому розташовані сервісні центри «TADYKA. Гітарна майстерня ». Перелік сервісних центрів «TADYKA. Гітарна майстерня » на сайті Виконавця. 

«Технічне обслуговування» – комплекс профілактичних робіт з підтримки працездатності Товару, що забезпечують максимальну його продуктивність зводять до мінімуму ймовірність виходу його з ладу і включають в себе послуги з чищення компонентів обладнання, змащення та налагодження. 

«Товар» - технічно-складні непродовольчі товари спеціального призначення (музичні інструменти, музичне обладнання та аксесуари до них), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики та супроводжуються експлуатаційними документами. 

TADYKA. Гітарна майстерня - МАЙСТЕРНЯ - ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ТАДИКА МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Споживачу Послуг діагностики, обслуговування, ремонту та зберігання Товару після виконання робіт. 1.2. Факт приймання (передачі) Товару від Споживача до «TADYKA. Гітарна майстерня» та згоду на діагностику, ремонт та/або подальше технічне обслуговування Товару підтверджує Квитанція (Додаток № 1 до цього Договору). 1.3. Виконавець має право залучати третіх осібна власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Споживачем, а також вправі самостійно їх обирати або змінювати.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

2.1. Послуги Споживачу надаються на території дії цього Договору –в сервісних центрах «TADYKA. Гітарна майстерня» в містах України, де вони розташовані. 

2.2. Під час приймання Товару Споживача в сервісних центрах «TADYKA. Гітарна майстерня» проводиться виключно його поверхневий зовнішній огляд, результати якого відображаються в Квитанції. Такий огляд є первинним і не відображає в повній мірі як фактичний зовнішній стан обладнання (приховані дефекти, глибинні недоліки) та актуальний внутрішній стан (стан окремих запасних частин, деталей, вузлів, їх кріплень і т.д.), так і працездатність обладнання в цілому. Опис стану обладнання, складений на підставі поверхневого зовнішнього огляду, не може тлумачитися Сторонами як остаточне заключення щодо фактичного стану обладнання на момент приймання в «TADYKA. Гітарна майстерня». Будь-які дефекти, недоліки в працездатності та ін. можуть бути виявлені лише під час проведення повної глибинної діагностики. 

2.3. За результатами проведення повної глибинної діагностики Товару, у разі якщо умови надання Послуг суттєво змінюються, Виконавець інформує Споживача, у спосіб телефонного та/або SMS– інформування (за телефоном зазначеним у Квитанції). При узгоджені робіт Сторони погоджують перелік, об'єм, строки та вартість Послуг. 

2.4. Проведення діагностики обладнання включено увартість Послуг (ремонту або технічного обслуговування). 

2.5. За окремим замовленням Споживача на підставі діагностики Виконавець може видати Акт технічного стану. 

2.6. У разі виявлення Виконавцем під час огляду необхідності у додаткових роботах та матеріалах, Виконавець має право провести такі додаткові роботи та використати додаткові матеріали. Проведення таких додаткових робіт та використання додаткових матеріалів погоджується між Споживачем та Виконавцем і оплачується Споживачем додатково, згідно з тарифами Виконавця. За наявності суттєвих змін умов вартості та переліку послуг, тільки після погодження зі Споживачем, Виконавець приступає до виконання робіт. 

2.6.1. У випадку відмови Споживача від надання послуг Виконавцем він компенсує вартість проведеної діагностики. 

2.6.2. У випадку відмови Споживача від надання послуг, після погодження всіх умов надання Послуг та початку виконання робіт Виконавцем, Споживач зобов’язаний оплатити надані послуги та втрачає право відмови від них по факту їх завершення, а Виконавець отримує право притримати Товар до моменту здійснення розрахунків за надані Послуги. 

2.7. У разі, якщо надання послуг по ремонту Товару в зазначений термін неможливе у зв'язку з відсутністю необхідних деталей та/або складністю робіт -  термін надання таких послуг може бути подовжений Виконавцем до повного їх виконання. Виконавець повідомляє Споживача про подовження терміну виконання необхідних робіт, у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за телефоном зазначеним у Квитанції). 

2.8. Після завершення робіт (надання Послуг) Виконавець повідомляє Споживача у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за телефоном зазначеним у Квитанції). Факт надання Послуг підтверджується Актом виконаних робіт (наданих послуг), який підписується Сторонами в момент повернення Товару з сервісних центрів «TADYKA. Гітарна майстерня». На підставі підписаного Акту виконаних робіт (наданих послуг) здійснюється оплата послуг Виконавця. Після отримання оплати Виконавець повертає Споживачеві Товар, що підтверджується відміткою у Квитанції. 

2.8.1. В разі наявності у Споживача претензій до якості наданих Виконавцем послуг, він зобов’язаний написати вмотивовану відмову від прийняття наданих послуг та повернути Товар на додаткову діагностику. 

2.9. В разі відмови Споживача від підписання як Акту виконаних робіт, і відсутності вмотивованої відмови, Акт вважатиметься підписаним, а надані послуги – прийнятими, за наявності підпису лише Виконавця. 

2.10. Споживач зобов’язаний отримати Товар у приміщеннях сервісних центрів «TADYKA. Гітарна майстерня», у найкоротший термін, але у будь-якому випадку термін не може бути більше шести місяців, з дня отримання повідомлення про завершення робіт (наданих Послуг), у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції). 

2.10.1. Для зберігання Товару Споживача, у приміщеннях сервісних центрів «TADYKA. Гітарна майстерня», встановлюється пільговий (безкоштовний) період зберігання протягом 1 (одного) календарного місяця, від дня відправлення Споживачу повідомлення про завершення робіт (наданих Послуг), у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції). 2.10.2. За зберігання Товару Споживача у приміщеннях сервісних центрів «TADYKA. Гітарна майстерня » з першого дня другого місяця встановлюється оплата за зберігання, що нараховується у порядку та розмірі визначеним п. 2.10.7. цього Договору. Загальний строк зберігання Товару Споживача у приміщеннях сервісних центрів «TADYKA. Гітарна майстерня» шість місяців, від дня відправлення Споживачу повідомлення про завершення робіт (наданих Послуг), у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції). 

2.10.3. Після спливу шестимісячного строку зберігання Товару Споживача у приміщеннях сервісних центрів «TADYKA. Гітарна майстерня», дворазового повідомлення Споживача про завершення робіт (наданих Послуг) у спосіб телефонного та/або SMS – інформування (за номером телефону, зазначеним у Квитанції), Товар визначений у Квитанції вважається невитребуваним Споживачем. Споживач підтверджує, що відсутність будь-яких дій з його боку стосовно отримання визначеного у Квитанції Товару протягом шестимісячного строку зберігання свідчить про його відмову від права власності на цей Товар на користь Виконавця, згідно ст. 347 Цивільного кодексу України. 

2.10.4. З моменту набуття Виконавцем права власності на Товар з першого дня сьомого місяця зберігання, Виконавець не несе відповідальність перед Споживачем за збереження Товару та має право розпорядитись невитребуваним Товаром на власний розсуд - утилізувати його або реалізувати з метою покриття заборгованості Споживача за надані Послуги. 

2.10.5. Право власності на Товар Виконавець набуває за вартістю визначеною на розсуд адміністратора «TADYKA. Гітарна майстерня» спираючись на актуальну вартість Товару на вторинному ринку на даний момент часу, що не може бути меншим за вартість заборгованості визначеній у п. 2.10.7. 

2.10.6. На момент переходу права власності на Товар до Виконавця здійснюється взаємозалік заборгованості Споживача перед Виконавцем за рахунок вартості Товару визначеної у порядку п. 2.10.5. цього Договору. 

2.10.7. Заборгованість Споживача - це сумарна сукупність вартостей наданих Виконавцем Послуг(виконаних робіт), вартості послуг зберігання, що нараховується в момент переходу права власності на Товар до Виконавця, з розрахунку 50,00 грн. (п’ятдесят гривень 00 коп.) за кожний день, починаючи з першого дня другого місяця зберігання. 

2.10.8. В будь-якому випадку розмір заборгованості Споживача перед Виконавцем округлюється в більшу або меншу сторону до 100% вартості Товару, визначеної у порядку п. 2.10.5. цього Договору.

3. ГАРАНТІЇ НА НАДАНІ ПОСЛУГИ 

3.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг та встановлює гарантійний термін на надані послуги (виконані роботи) один календарний місяць, який обчислюється з дати підписання Виконавцем Акту виконаних робіт (наданих Послуг).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки Виконавця: 

4.1.1. Надати послуги відповідно до умов Договору. 

4.1.2. Створити матеріально-технічну базу, забезпечити наявність обладнання та устаткування для надання Послуг згідно з установленими нормативами; 

4.1.3. Забезпечити необхідний рівень кваліфікації працівників; 

4.1.4. На вимогу Споживача інформувати останнього про хід виконання надання послуг. 

4.2. Права Виконавця: 

4.2.1. Отримати винагороду за наданні послуги. 

4.2.2. Отримати від Споживача інформацію, необхідну для надання послуг. 

4.2.3. Обирати на свій розсуд та залучати, без узгодження зі Споживачем, третіх осіб, доручити надання послуг за цим Договором третім особам, залишаючись у повному обсязі відповідальним перед Споживачем за їх дії чи бездіяльність. 

4.2.4. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору. 

4.2.5. В односторонньому порядку змінювати положення Договору шляхом розміщення їх Сайті. 

4.2.6. Відмовити або призупинити в надання Послуг у разі порушення Споживачем покладених на нього обов’язків згідно з Договором, у тому числі якщо Споживачем вчинено дії, що мають ознаки адміністративного або кримінального правопорушення. 

4.2.7. На власний розсуд відмовити Споживачу у наданні Послуг після проведення діагностики Товару. 

4.3. Обов’язки Споживача: 

4.3.1. Ознайомитися з положеннями Договору до моменту передачі Товару. 

4.3.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця. 

4.3.3. Повідомити Виконавцю всю інформацію необхідну Виконавцю, вчинити інші необхідні дії передбачені Умовами, для надання послуг за цим Договором. 

4.4. Права Споживача: 

4.4.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору. 

4.4.2. Запитувати від Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором, а в неврегулюваних Договором питаннях - згідно чинного законодавства України.

 5.1. Межі відповідальності Виконавця. 

5.1.1. Виконавець несе відповідальність за повну втрату Товару до моменту прийняття Товару Споживачем, а також за пошкодження Товару, що сталися з вини Виконавця та які не були зазначені в описі пошкоджень при прийомі Товару в Квитанції. 

5.1.2. Відповідальність Виконавця за збереження Товару припиняється з моменту його передачі Споживачу або в момент набуття права власності на Товар у порядку п.п. 2.10.3., 2.10.4. цього Договору. 

5.1.3. У разі повної втрати Товару з вини Виконавця, Виконавець компенсує Споживачу вартість Товару, визначеної у порядку п. 2.10.5. цього Договору, на момент заявленої Споживачем вимоги. Максимальна сума відшкодування за повну втрату Товару, з вини Виконавця, становить 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.). Максимальна сума відшкодування за пошкодження Товару, що сталися з вини Виконавця, становить 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.). 

5.1.4. Виконавець несе відповідальність за Товар, виключно у період його перебування у приміщеннях СЦ «TADYKA. Гітарна майстерня» та не несе будь-які ризики випадкового пошкодження та/або втрати, у випадку передачі Товару Перевізникові. 

5.1.5. Дія п.п. 5.1.3. цього Договору не розповсюджується на випадки вчинення відносно Товару Споживача невстановленими особами таких злочинів як: "крадіжка", "крадіжка зі зломом", "грабіж або розбій", "протиправні дії третіх осіб", в підтвердження чого є Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. В цьому випадку Виконавець не відшкодовує Споживачу завданих матеріальних збитків, так як відсутня вина Виконавця у вчиненні злочину. 

5.1.6. Виконавець не відповідає за втрату споживчих якісних характеристик Товару, протягом тривалого терміну (більше 14 календарних днів) зберігання у приміщенням сервісних центрів «TADYKA. Гітарна майстерня»

5.1.7. Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації, що міститься в пам’яті Товару, а також його програмного забезпечення, в т. ч. за розголошення та розповсюдження такої інформації сторонніми особами, що мають доступ до інформації, знаходяться поза зоною впливу та контролю Виконавця, якщо Товар реалізований стороннім особам у порядку п. 2.10.4. цього Договору. 

5.2. Відповідальність Споживача: 

5.2.1. Споживач несе відповідальність перед Виконавцем достовірність повідомлених Виконавцю відомостей, потрібних Виконавцю для надання Послуг за цим Договором. 

5.2.2. Споживач несе відповідальність та гарантує, що Товар належить йому на законних підставах та/або він має законне право на розпорядження таким майном. Товар не перебуває під обтяженням, заставою, арештом, щодо нього, відсутні права третіх осіб, Товар не перебуває у розшуку, передача Товару Виконавцю для надання послуг за цим Договором не порушує права третіх осіб. 

5.2.3. Споживач несе відповідальність за несвоєчасну оплату послуг Виконавця, наданих в межах дії цього Договору. 

5.2.4. Споживач несе відповідальність за порушення термінів отримання Товару після завершення робіт (наданих послуг).


6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин, якщо вони публічно обнародувані компетентними державним органом та/або визнані Сторонами як такі, що є форс-мажорними відповідно до умов Договору. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви), аварійні ситуації (затоплення приміщення, аварії на лініях електропередачі), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, рішення та дії органів державної влади. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків по вказаним обставинам, має у триденний термін з дати впливу на неї таких обставин, письмово (в тому числі за допомогою SMS) сповістити про це іншу Сторону, у протилежному випадку така Сторона не має право посилатись на дію форс-мажорних обставин, як на підставу звільнення її від відповідальності за порушення умов Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Договір набуває чинності після вчинення Споживачем передачі Товару Виконавцю для надання Послуг в момент підписання Квитанції. 7.2. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору. 

8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Споживач зобов’язаний своєчасно (протягом 2-х робочих днів, з дати настання таких змін) інформувати Виконавця про зміну своїх контактних даних, зазначених в Квитанції. У протилежному випадку непроінформований про таку зміну Виконавець, вчинивши повідомлення Споживача по контактних даних, зазначених в Квитанції, не вважається таким, що порушив свої зобов’язання. 

9.2. Споживач (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою:- реалізації громадського – правових відносин, податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг,здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктами господарювання, що працюють під брендом «TADYKA. Гітарна майстерня». 

9.3. Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників. 

9.4. Виконавець застосовує усі розумні засоби обережності для захисту персональних даних Споживача. 

9.5. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТАДИКА МИКИТА ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Адреса: 03150, м. Київ, Велика Васильківська 92. 

ЄДРПОУ 3349604237

IBAN UA803220010000026000310086894